TEENUSED JA TOETUSED

RIIK

Töötukassa kaudu saab vähenenud töövõimega inimene muu hulgas KOGEMUSNÕUSTAMISTEENUST ning TÖÖALAST REHABILITATSIOONI. Vaata veel teenuseid vähenenud töövõimega inimesele SIIT. 

PUUDE TAOTLEMISE ja toetamisega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet.

Puudega inimesel on õigus saada ka SOTSIAALTOETUSI.

ABIVAHEND on toode või vahend, mille abil on võimalik parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. 1. jaanuarist 2022.a rahastab abivahendeid Haigekassa ning see toob kaasa mõned muudatused. Loe lähemalt SIIT.

SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul.

KOHALIK OMAVALITSUS

Kohalikust omavalitsusest saad taotleda toetust ELURUUMIDE KOHANDAMISEKS, kui vajad seda oma puude või erivajaduse tõttu. Võid ka ise pöörduda otse Sotsiaalkindlustusameti poole.

Puudega inimene saab kohalikust omavalitsusest vajadusel PARKIMISKAARDI. Parkimiskaart on kaart, mis lihtsustab puudega inimestel või nende saatjatel sõiduki parkimist. Uuri täpsemaid tingimusi oma linna- või vallavalitsuselt.

Lisaks eelnevale peab kohalik omavalitsus Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt osutama oma elanikele muuhulgas järgmisi sotsiaalteenuseid:

  • SOTSIAALTRANSPORDITEENUS – inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kelle erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
  • TUGIISIKUTEENUS – inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste ja tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
  • ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS– täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajab füüsilist kõrvalabi iseseisvaks toimetulekuks.
  • KODUTEENUS – inimestele, kes vajavad abistamist kodustes toimingutes, ilma milleta ei ole toimetulek võimalik. Nendeks on näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, pesemisel jms.
  • TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS – inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks.
  • Väljaspool kodu osutatav ÜLDHOOLDUSTEENUS – inimesele, kellel on ajutine või püsiv hooldusvajadus, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik katta.

Uuri lähemalt oma linna- või vallavalitsuselt.

Vaata kõiki riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid SIIT.