Reumaõe infoliin 14408. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Taastusravi konverents TÖÖ JA TERVIS, 25.mail 2012

PRESSITEADE
Eesti Reumaliit MTÜ
29. mai 2012
 
Eesti Taastusarstide Selts ja Eesti Reumaliit korraldasid Tallinnas 25.05.12 koostöökonverentsi „Töö ja tervis“, kus käsitleti tööealise elanikkonna tööga seotud haiguste taastusravi ja rehabilitatsiooni ning töö säilitamise võimalusi.
 
Koostöö erinevate spetsialistide vahel oli konverentsil informatiivne ja tulemuslik. Konstruktiivsete arutelude käigus nii konverentsi käigus kui ka pärast seda jõuti üksmeelele mitmes asjaolus.
 
Teave töövõime säilitamise, tööga seotud taastusravi ja rehabilitatsioonivõimaluste kohta ei ole piisav ei patsientidele ega selle protsessiga kokkupuutuvatele spetsialistidele. Info, selle vahendamine ja efektiivne toimiv võrgustik spetsialistide vahel ei ole piisav. Töövõime säilumist toetava olulise raviliigina vajab taastusravi suuremat rahastatust, riiklike koolitusplaanide uuendamist vastavate tugispetsialistide suuremahulisema väljaõppe rakendamiseks.
 
Arendamist vajab ka rehabilitatsioon, sh kutserehabilitatsioon. Rehabilitatsioon on vahetult seotud taastusraviga. Selle arendamisel on oluline kaasata taastusravi esindav ekspertorganisatsioon - Eesti Taastusarstide Selts. Koostöökonverentse ja –arutelusid oleks vaja jätkata riigiasutuste (Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa) esindajate aktiivsel osalemisel.
 
Poliitikauuringute Keskuse Praxis andmetel kulub Eesti riigil haigusest tingitud töö kaotamist ja puude tekke ennetamist abistava taastusravi asemel raha valdavalt puudega seotud kulutustele (puude toetused, kulutused invatranspordile, sotsiaalabile jms). Taastusravile tehtavate kulutuste suurus on üksnes 12% muudest kuludest, kuigi luu ja lihaskonna haiguste ravi toimub just valdavalt taastusravis.
 
Maksumaksjate tööl püsimist, nende tervise ja töövõime säilitamist, seda toetava õigeaegse ja optimaalse taastusravi rolli riigi majanduslikus võimekuses ning sotsiaalsete kulutuste vähenemises ei ole Eestis piisavalt teadvustatud. Tervisega seotud riiklikud ennetus – ja raviprioriteedid on suunatud pigem surmade vähendamisele (südame-veresoonkonna haigustest, vähist ja õnnetusjuhtumitest tingituna), mitte aga töövõimet kahjustavate haiguste kohesele aktiivsele ravile ja puude tekke ennetamisele.
 
Kui Euroopas on laialdaselt levinud liikumine, kus toetatakse igakülgselt ühiskonnaliikmete võimekust osalemaks töö – ja sotsiaalses elus, siis Eestis on 2012 aastal töövõime säilimist toetavat rehabilitatsiooni, sh kutsetserehabilitatsiooni võimalik saada alles siis, kui inimene tunnistatakse kõrvalist abi vajavaks, st siis kui talle vormistatakse puue.
 
Taastusravi alarahastatus, PERSONALIPUUDUS ja vähene prioritiseerimine on viinud olukorrani, kus taastusarsti ambulatoorsele vastuvõtule peab ootama järjekorras kuni 65 päeva ja füsioterapeudile isegi kuni 75 päeva.
 
Lisainfo: 
Enid Udras | Eesti Reumaliidu kommunikatsioonijuht
E-mail: enid@reumaliit.ee | Mobile: +372 56 610 886
 
Eesti Reumaliit / Estonian Rheumatism Association
Toompuistee 10 Tallinn 10137 Estonia