Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Ravi kättesaadavus

Arstiabi kättesaadavusest ja ravijärjekorrad kindlustatule

  • Arstiabi kättesaadavusest loe veebilehel www.haigekassa.ee
  • Ravijärjekordadest kindlustatule loe veebilehelt siit ja siit

 

Järgnev dokument on PDF formaadis (lugemiseks on vajalik Adobe Reader'i olemasolu).

Autoimmuunsete liigesepõletike haigus- ja majanduslik koormus Eestis (PDF-file lk lõpus)

LÜHITUTVUSTUS

Praxis analüüsis Eesti Reumaliidu tellimusel autoimmuunsete liigesepõletike haiguskulu (cost of illness), eesmärgiga anda kulude kvantifitseerimise kaudu ligikaudne pilt liigesepõletikega seotud majanduslikust koormusest Eesti ühiskonnale. Peale kvantitatiivse analüüsi viidi läbi kvalitatiivne analüüs, mille raames hinnati, tuginedes teaduskirjandusele, Eesti arstide eksperthinnangutele ning intervjuudele patsientidega, kas Eesti tervishoiusüsteemi korraldus ja sotsiaalkaitse meetmed toetavad liigesepõletike ravi viisil, mis hoiaks välditavad kulud madalad. Analüüsi järelduste põhjal esitati poliitikakujundajatele soovitused, mille arvestamisel on võimalik kahandada liigesepõletikega kaasnevat majanduslikku koormust. 

Uuringuaruanne koosneb kokkuvõttest ja viiest peatükist. Sissejuhatusele järgnevas, teises peatükiskirjeldatakse autoimmuunseid liigesepõletikke meditsiinilisest, epidemioloogilisest, psühhosotsiaalsest ja majanduslikust vaatenurgast. Kolmas peatükk käsitleb haigustega kaasneva koormuse hindamise võimalusi. Neljas peatükk annab ülevaate autoimmuunsete liigesepõletike majandusliku koormuse uuringu metoodikast ja tulemustest. Viiendas peatükis arutletakse võimaluste üle, mis aitaksid vähendada välditavat, eelkõige töövõimetusest tingitud kulu.