Reumaõe infoliin  6414 418. Ida-Tallinna Keskhaigla reumaõed vastavad infotelefonile tööpäeviti 10.00-15.00.   Loe edasi
1

Põhikiri

ÜLDSÄTTED
 
1. Mittetulundusühing Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) on  reumaatiliste haigete (edaspidi reumahaigete) ühinguid ja reumahaigetega tegelevate isikute ühinguid vabatahtlikkuse alusel ühendav iseseisev, kasumit mittetaotlev, avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsev üle-eestiline ühendus, mis asub Tallinnas.
2. ERL põhieesmärkideks on kaasa aidata reumahaigete ravile ja nende elu kergendamisele ning reumahaiguste ennetamisele.
3. ERL tegutseb tihedas koostöös tervishoiuasutustega, kodanikuühendustega, vastava uurimissuunaga teadusasutustega ning rahva tervise säilitamise ja parandamise eesmärgil tegutsevate teiste organisatsioonidega.
4. ERL võib vastavalt seadusele vastu võtta abirahasid, annetusi ja pärandusi, välja anda stipendiume, tegeleda koolitustegevusega ning  korraldada tasulisi üritusi.
 
LIIKMELISUS
 
5. Ühingul on liikmed, auliikmed ja toetajaliikmed. Auliikmetele ja toetajaliikmetele ei  rakendu seadusest ja põhikirjast tulenevad ERLi liikmete õigused ja kohustused.
6. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis registreeritud  juriidiline isik, kelle tegevus aitab kaasa ühingu eesmärkide saavutamisele.
7. Ühingul on õigus moodustada haiguspõhiseid tugigruppe ning nende tööd korraldab juht, kellel on õigus osa võtta ühingu tööst. Ühingul on õigus moodustada Nõuandev Koda, kuhu kuuluvad liidu tegevuse jaoks olulised spetsialistid.
8. ERL liikmeks astumiseks esitatakse ERL  juhatusele ettenähtud vormil avaldus ja registreeritud põhikirja koopia ning majandusaasta aruanne. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ERL juhatus  kuu aja jooksul või juhatuse otsusega mittenõustumisel järgmine üldkogu.
9. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast  jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Iga-aastase liikmemaksu peab liige tasuma Üldkogu poolt määratud tähtajaks.
10. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.
11. ERL väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse järgmisel Üldkogul, kui liige on tasunud oma võlad ERL ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.
12. Liikme võib ERL välja arvata Üldkogu otsusega kui liikme tegevus on vastuolus ühingu põhikirja, eesmärkide ja kodanikeühenduste eetikakoodeksiga või kui ta ei tasu liikmemaksu.
13. ERL liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja Üldkogu otsustest.
14. Liikmel on õigus võtta hääleõigusega osa Üldkogust; valida ning olla valitud juht- ja kontrollorganitesse.
15. Liikmel on õigus osa võtta Ühingu tööst, teha ettepanekuid ja saada teavet ühingu tegevusest ning esitada auliikme kanditaat
16. Liikmel on õigus astuda ühingust välja kirjaliku avalduse alusel.
17. Iga ühingu liige võib samaaegselt kuuluda mõnesse teise ühingusse, samuti ühing ise võib astuda teise organisatsiooni, ühingu või liidu liikmeks nii kodu- kui välismaal.
 
JUHTIMINE
 
18. Ühingu juhtorganid on Üldkogu ja juhatus ning kontrollorganiks on revisjonikomisjon.
19. Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras. Üldkogu kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Üldkogust võib osa võtta Skype teel, mille käigus tehtud otsused peab kirjalikult kinnitama. 
20. Üldkogul osalemiseks ei või liikmesühing anda volitust teisele liikmesühingule, vaid volitus tuleb anda oma ühingu (juhatuse)liikmele.
21. Üldkogude vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid kolme kuni seitsmeliikmeline juhatus.
22. Juhatusse kuuluvad isikud valib ERL liikmete poolt esitatud kandidaatide seast vastavalt seadusele neljaks aastaks. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest Üldkogule vähemalt kuu aega ette.
23. Juhatus  kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe.
24. Juhatus kohustub andma ülevaate ühingu tööst Üldkogul.
25. Ühingut esindab kõigis õigustoimingutes kas Ühingu juhatuse esimees või kaks juhatuse liiget koos.
26. Juhatuse töö üle teostab järelevalvet kolmeliikmeline revisjonikomisjon.
27. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse neljaks aastaks.
28. Revisjonikomisjon esitab revideerimisakti juhatusele tutvumiseks ning Üldkogule aruandeperioodil kulutatud varade ja Ühingu tegevuse üle.
 
LÕPPSÄTTED
 
29. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
30. ERL ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
31. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
 
Kinnitatud Üldkogul: 22.05.2015.a.