Reumaõe infoliin  6414 418. Reumaõde Kersti Ossaar vastab infotelefonile tööpäeviti 9.00-16.00.   Loe edasi
1

Eetikakoodeks

Käesolev Eetikakoodeks on välja töötatud vastavalt Eesti Vabaühenduste eetikakoodeksile ja patsientide katusorganisatsioonide headele tavadele tuginedes. Käesolev eetikakoodeks kehtib kõikidele Eesti Reumaliiduga seotud isikutele, sh liikmesühingute liikmetele ja vabatahtlikele. (edaspidi seotud isikud).
 
Kui seotud isikud on rikkunud käesolevas dokumendis esitatud eetilisi põhimõtteid, võib Üldkogukaaluda nende väljaaravmist liikmeskonnast või juhatus koheselt lõpetada nende leping.
 
Eesti Reumaliit (edaspidi ERL) väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. ERL koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. ERL kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.
 
Oma igapäevases tegevuses lähtub ERL põhikirjast ning Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab ERL väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab patsiendiorganisatsioonide usaldusväärsust ühiskonnas.
 
TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED
 
Kodanikujulgus ja hoolivus
 
1. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
2. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
 
Juhtimine ja liikmelisus
 
3. ERL on selge ja arusaadav missioon. ERL järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
4. ERL väljendab ja esindab oma liikmete ja teiste liigesehaigete inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. ERL kaasab inimesi (nõuandev koda, toetajad, jt) patsiendiühenduse edendamisse.
5. ERL kui vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab organisatsiooni demokraatliku juhtimise, hoiab liidu juhatuse ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
6. ERL peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
7. ERL püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tulemusi. 8. ERL ja seotud isikud ei kasuta meedias teineteist halvustavaid väljendusi.
9. ERL on oma ülesannete ja kohustuste täitmisel aus, otsekohene ja objektiivne.
10. Seotud isikud on kõikides ERLiitu puudutavates küsimustes lojaalsed.
11. Seotud isikud ei osale teadlikult üheski ebaseaduslikus ERLiitu diskrediteerivas või huvidega vastuolus olevas tegevuses.
12. Seotud isikud suhtuvad vastutustundlikult oma ülesannete täitmise käigus omandatud informatsiooni ning nad ei kasuta konfidentsiaalset informatsiooni isikliku kasu saamise eesmärgil ega ühelgi muul viisil, mis on vastuolus seadusega või kahjustab ERL või teiste seotud isikute huve. 
 
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
 
13. ERL ja liikmed lähtuvad nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
14. ERL-st saadud teadmisi ei tohi kasutada ERL huvide kahjustamiseks
15. ERL, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
 
Vastutus ja aruandmiskohustus
 
16. ERL annab oma tegevusest aru ning vastutab Üldkogu, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
17. ERL peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
18. ERL avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
 
Avatus ja läbipaistvus
 
19. Informatsioon ERL missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
20. Seotud isikud suhtlevad avatult ja otsekoheselt oma enda nime all ega tegutse anonüümselt.
21. ERL on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
 
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
 
22. ERL on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
23. ERL ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel annab teada sellest ERL juhatusele ja võtab ise tarvitusele vajalikud abinõud selle kõrvaldamiseks, kui see on võimalik.
 
Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
 
24. Seotud isikud peavad kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
25. Seotud isikud austavad teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
 
Sallivus
 
26. Seotud isikud tunnustavad mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
27. Seotud isikud ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
 
Eetikakoodeks on kinnitatud ERL Üldkogu otsusega 08.12.2012.a
 
ManusSuurus
ERL Eetikakoodeks49.23 KB